Privacy Policy

นโยบายสิทธิความเป็นส่วนตัวของ AXA PEOPLE PROTECTOR SERVICES S.A. UNIPERSONAL

ใครคือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ขอเรียนให้ท่านว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะประมวลผลโดยบริษัท AXA PEOPLE PROTECTOR SERVICES S.A. UNIPERSONAL ในฐานะผู้ควบคุม ซึ่งมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่ที่ C/ Calle Emilio Vargas 6, 28043 Madrid (ประเทศสเปน)

เพื่อให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายและโปร่งใส AXA PEOPLE PROTECTOR SERVICES S.A. UNIPERSONAL มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งสามารถติดต่อได้ทางที่อยู่อีเมลนี้ DPOAXA@axa.es

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีอะไรบ้าง

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีดังนี้

 • บริหารจัดการการลงทะเบียนใน Health Keeper Platform ของ AXA PEOPLE PROTECTOR S.A. UNIPERSONAL ผ่านทางเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชัน เพื่อระบุความสัมพันธ์ระหว่าง Health Keeper Platform กับผู้ใช้งาน เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้ได้รับสิทธิประโยชน์ เนื้อหา และบริการ โดยผู้ใช้งานอาจได้รับข้อความสั้นหรืออีเมลแจ้งเตือนเรื่องการนัดหมายของตน หากไม่ระบุข้อมูลขั้นต่ำให้ครบถ้วน การลงทะเบียนอาจไม่สมบูรณ์
 • ส่งข้อความโฆษณาหรือจดหมายข่าวทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นเฉพาะบุคคลหรือไม่ก็ตาม เกี่ยวกับสุขภาพ การรักษาสุขภาพ สุขอนามัย การออกกำลังกาย โภชนาการ แนวทางการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ ข้อความโฆษณาหรือจดหมายข่าวนี้ จะจัดส่งได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งานเท่านั้น
 • วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลตามพฤติกรรมการสืบค้น ปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรม และการใช้เทคนิคประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการวิเคราะห์ตลาด และเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบเกี่ยวกับบริการด้านสุขภาพ สุขอนามัย การรักษาสุขภาพ การออกกำลังกาย โภชนาการ และแนวทางการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลนี้สามารถกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งานเท่านั้น
 • วิเคราะห์ข้อมูล และกรอกแบบสำรวจและตรวจสุขภาพเพื่อให้คำแนะนำด้านสุขภาพและแนวทางการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพสำหรับผู้ใช้งานแต่ละราย การวิเคราะห์ข้อมูลนี้จะสามารถกระทำได้ก็ต่อเมื่อ หลังจากที่ท่านลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานแล้ว ท่านได้กรอกข้อมูลในหัวข้อที่เกี่ยวข้องใน Health Keeper Platform เพื่อการสำรวจและตรวจสุขภาพ (กรอกโดยสมัครใจ) การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลนี้สามารถกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งานเท่านั้น

ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดจะถือเป็นข้อมูลความลับ และเป็นข้อมูลที่เพียงพอ เกี่ยวข้อง และไม่มากเกินไปสำหรับวัตถุประสงค์แต่ละข้อที่ระบุ และได้รับอนุญาตตลอดเวลาจากผู้ใช้งาน

ความชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

AXA PEOPLE PROTECTOR SERVICES S.A. UNIPERSONAL จะประมวลผลข้อมูลของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยมีมูลเหตุดังนี้

 • การยินยอมให้บริหารจัดการการลงทะเบียนของท่านใน Health Keeper Platform และการเก็บรักษาและจัดหาเนื้อหาและบริการของ Health Keeper ถือเป็นมูลเหตุสำคัญที่ชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ขอ
 • การยินยอมให้จัดส่งข้อความสื่อสารทางการตลาดและจดหมายข่าว
 • การยินยอมให้จัดชุดข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวิเคราะห์ตลาด และการจัดส่งข้อความโฆษณาเฉพาะบุคคลสำหรับผู้ใช้งานอย่างเพียงพอ ตามข้อมูลและและชุดข้อมูลที่มีอยู่ตลอดเวลา
 • การยินยอมให้วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลจากการสำรวจด้านสุขภาพและการตรวจสุขภาพในหัวข้อต่าง ๆ ของ Health Keeper Platform ซึ่งผู้ใช้งานกรอกโดยสมัครใจ
 • การยินยอมให้ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยัง

 

ผู้รับข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกถ่ายโอนไปยังบุคคลอื่น ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้ และต้องได้รับการตอบรับจากผู้ใช้งานก่อนเสมอ

 • โอนเป็นการเฉพาะสำหรับลูกค้าที่ทำประกันตามกรมธรรม์ Subsidised Hospitalisation & Prevention ให้แก่บริษัทประกันภัย AXA SEGUROS GENERALES S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS ซึ่งมีที่อยู่จดทะเบียนอยู่ที่ en Calle Monseñor Palmer 1, 07014 Palma de Mallorca เพื่อยืนยันสถานะลูกค้าของท่าน และมอบสิทธิประโยชน์แก่ท่านใน Health Keeper Platform ซึ่งเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ทำไว้
 • โอนให้แก่บริษัท INITHEALTH S.L. ซึ่งมีที่อยู่จดทะเบียนอยู่ที่ calle Uribitarte 5, 2ª, 48001 Bilbao เพื่อบริหารจัดการ พัฒนา และรักษา Health Keeper Platform อย่างเพียงพอ

 

โอนให้แก่บริษัท INITHEALTH S.L. ซึ่งมีที่อยู่จดทะเบียนอยู่ที่ calle Uribitarte 5, 2ª, 48001 Bilbao เพื่อจัดชุดข้อมูลตามข้อมูลที่กรอกในแบบสำรวจด้านสุขภาพและการตรวจสุขภาพในหัวข้อต่าง ๆ ของ Health Keeper Platform

 

โอนให้แก่บริษัท ADVANCE MEDICAL ADVANCE MEDICAL -HEALTH CARE MANAGEMENT S.A. ซึ่งมีที่อยู่จดทะเบียนอยู่ที่ Calle Folguerolas nº 17-25, 08022 Barcelona เพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึงบริการของศูนย์บริการสอบถามข้อมูลได้

 

 • โอนให้แก่บริษัท SENDINBLUE ซึ่งมีที่อยู่จดทะเบียนอยู่ที่ 55 rue d’Amsterdam, 75008 Paris เพื่อส่งต่ออีเมลด้านธุรกรรมเกี่ยวกับ Health Keeper Platform และอีเมลอื่น ๆ ที่มีเคล็ดลับเรื่องสุขภาพและแนวทางการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ ให้แก่ท่าน

 

 • โอนให้แก่บริษัท SENDINBLUE ซึ่งมีที่อยู่จดทะเบียนอยู่ที่ 55 rue d’Amsterdam, 75008 Paris เพื่อส่งต่อข้อความสื่อสารการตลาดและจดหมายข่าวเฉพาะบุคคลทางอีเมล หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นที่เทียบเท่ากัน

 

 • โอนให้แก่ INSTASENT MOBILE ADVERTISING S.L. ซึ่งมีที่อยู่จดทะเบียนอยู่ที่ Calle Quintana, 2, planta 2ª, 28008 Madrid เพื่อส่งข้อความสั้นและข้อความโฆษณาในรูปแบบข้อความสั้นด้านธุรกรรมเฉพาะบุคคลซึ่งเกี่ยวกับ Health Keeper Platform ให้แก่ท่าน

 

 • โอนให้แก่ INITHEALTH S.L. ซึ่งมีที่อยู่จดทะเบียนอยู่ที่ calle Uribitarte 5, 2ª, 48001 Bilbao และโอนให้แก่ PIPERLAB S.L. ซึ่งมีที่อยู่จดทะเบียนอยู่ที่ calle Puerto de Navacerrada 63, 28935 Madrid เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพาณิชย์ที่ใช้เพื่อให้แน่ใจว่าส่งข้อความโฆษณาเฉพาะบุคคลแก่ผู้ใช้งานอย่างเพียงพอตามข้อมูลที่มีอยู่ตลอดเวลา

 

เมื่อท่านยกเลิกการลงทะเบียนใน Health Keeper Platform แล้ว บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกนานเท่าใด

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกีระงับการเข้ถึงเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่มีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่รวบรวมมาอีกต่อไปแล้ว ข้อมูลดังกล่าวจะจัดให้เฉพาะแก่ผู้พิพากษาและองค์คณะผู้พิจารณา สำนักงานอัยการรัฐ หรือหน่วยงานทางปกครองที่มีอำนาจเท่านั้น ทั้งนี้ รวมถึงหน่วยงานด้านการคุ้มครองข้อมูล เพื่อใช้ในการเรียกร้องที่อาจเกิดขึ้นจากความรับผิดจากการประมวลผลข้อมูล จนกว่าจะหมดอายุความ เมื่อหมดอายุความแล้ว ธนาคารจะดำเนินการลบข้อมูลของท่าน

สิทธิการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านคืออะไร

ในฐานะผู้ถือครองข้อมูล ท่านมีสิทธิส่งข้อความเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อใดก็ได้ถึง AXA PEOPLE PROTECTOR SERVICES S.A. UNIPERSONAL, CRM Dept., Calle Emilio Vargas 6, 28043 Madrid โดยอ้างอิงว่า “ข้อมูลผู้ใช้งาน” ทั้งนี้ตามระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับ คำขอของท่านต้องระบุรายละเอียดของเจ้าของข้อมูลดังนี้ ได้แก่ ชื่อเต็ม ที่อยู่เพื่อการแจ้งข้อมูล สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสเปนของท่าน หรือเอกสารระบุตัวตนอื่น ๆ ที่มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย หรือของผู้ปกครองที่เป็นตัวแทนของเจ้าของข้อมูล และคำขอเฉพาะเจาะจงที่จัดทำ

ท่านอาจยืนยันสิทธิของท่านได้ที่ buzon.lopd@axa.es ตามข้อกำหนดเดียวกับที่ระบุข้างต้น โดยอ้างอิงถึงสิทธิที่ยืนยันในชื่อเรื่อง

สิทธิการคุ้มครองข้อมูลของท่านได้แก่

 • สิทธิเข้าถึง

ท่านมีสิทธิให้ AXA PEOPLE PROTECTOR SERVICES S.A. UNIPERSONAL แจ้งให้ท่านทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ระหว่างการประมวลผลหรือไม่ หากใช่ ให้แจ้งให้ท่านทราบเรื่องสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวด้วย และขอรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เช่น วัตถุประสงค์ของการประมวลผล ประเภทข้อมูลที่ได้รับผลกระทบจากการประมวลผล ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และระยะเวลาที่จะจัดเก็บข้อมูลของท่าน เป็นต้น

 • สิทธิแก้ไขและลบข้อมูล

ท่านมีสิทธิขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยมีเงื่อนไขว่า เป็นไปตามข้อกำหนดตามกฎหมายที่ใช้บังคับ และขอให้แก้ไขข้อมูลใด ๆ ที่ไม่ถูกต้องซึ่งส่งผลกระทบต่อท่าน เมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่มีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่รวบรวมมาอีกต่อไปแล้ว

 • การประมวลผลอย่างจำกัด ความยินยอมที่เพิกถอน และการคัดค้านการประมวลผลทั้งหมดหรือบางส่วน

ในบางกรณี (เช่น หากผู้ขอลงทะเบียนโต้แย้งเรื่องความถูกต้องของข้อมูลของตน ขณะอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง) ท่านอาจขอให้จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และประมวลผลเพื่อใช้ในการเรียกร้องหรือให้การต่อสู้ข้อเรียกร้องใด ๆ เท่านั้น

นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมของท่าน และคัดค้านการประมวลผลเมื่อใดก็ได้ ด้วยเหตุผลที่เกี่ยวกับสถานการณ์ส่วนบุคคลของท่าน หากการประมวลผลดังกล่าวยึดตามผลประโยชน์โดยชอบของบริษัท หรือของบุคคลอื่น (รวมถึงการประมวลผลใด ๆ ที่มุ่งหมายเพื่อการตลาดโดยตรงและการวิเคราะห์ข้อมูล) ในกรณีเช่นว่านี้ AXA PEOPLE PROTECTOR SERVICES S.A. UNIPERSONAL จะยุติการประมวลผล เว้นแต่ว่าจะมีเหตุผลสมควร

 • ความสามารถในการเคลื่อนย้ายข้อมูล

ท่านมีสิทธิรับข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่จัดให้แก่ AXA PEOPLE PROTECTOR SERVICES S.A. UNIPERSONAL ในรูปแบบที่เป็นโครงสร้าง มาตรฐานและสามารถอ่านโดยเครื่องได้ และสามารถถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมอีกรายหนึ่งได้ โดยไม่ถูกผู้ควบคุมรายแรกกีดกัน ในกรณีที่คาดหมายได้ตามกฎหมาย

 • การตัดสินใจอัตโนมัติ

นอกเหนือจากสิทธิต่าง ๆ เหล่านี้แล้ว ในกรณีของการตัดสินใจอัตโนมัติ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล ท่านยังมีสิทธิขอให้ AXA PEOPLE PROTECTOR SERVICES S.A. UNIPERSONAL ดำเนินการแทรกแซง เพื่อแสดงความเห็นของท่านและคัดค้านการตัดสินใจใด ๆ ได้ด้วย

 • อื่น ๆ

ในทำนองเดียวกัน หากข้อมูลส่วนบุคคลถูกถ่ายโอนไปยังประเทศอื่น หรือหน่วยงานระหว่างประเทศ ท่านมีสิทธิขอรับทราบวิธีการเข้าถึงหรือขอรับสำเนาหนังสือรับประกันที่เหมาะสมซึ่งเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าว

หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการใช้สิทธิของท่าน หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยทั่วไป โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านการคุ้มครองข้อมูลของบริษัทที่ DPOAXA@axa.es

สุดท้ายนี้ ท่านจะมีสิทธิร้องเรียนกับหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศ (Spanish Data Protection Agency, C/ Jorge Juan 6, 28001 Madrid โทร. 912663517) หรือหน่วยงานของไทยที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลมีแหล่งที่มาจากที่ใด หากไม่ได้จัดหาให้โดยผู้ถือข้อมูล

นอกจากข้อมูลที่ได้รับจากผู้ขอลงทะเบียนในขั้นตอนการลงทะเบียน Health Keeper Platform หรือผ่านการเข้าถึงและใช้งาน Health Keeper Platform บริษัทจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของท่าน หากท่านตกลง

นอกจากนี้ บริษัทประกันภัย AXA AURORA VIDA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS และ AXA SEGUROS GENERALES S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS ยังจัดหาข้อมูลสำคัญให้แก่บริษัทเพื่อระบุตัวตนและลงทะเบียนท่านเป็นผู้ใช้งานใน Health Keeper Platform ตามการประกันภัย ซึ่งรวมถึงบริการและ/หรือการถือว่าผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ใช้งาน Health Keeper